Advocaat

Bemiddelen

Wat is bemiddelen?

Bemiddeling is een alternatieve vorm van geschillenbeslechting waarbij de oplossing voor het conflict niet wordt opgelegd door een rechter, een arbiter of een andere derde beslisser, maar waarbij de partijen zélf met de hulp van de advocaat-bemiddelaar tot een oplossing komen voor hun geschil. 

Bemiddeling kan uiteraard enkel succesvol zijn als de partijen bereid zijn om naar elkaar te luisteren, samen te zoeken naar compromissen, elkaar volledige informatie te verstrekken, zich met respect tegenover elkaar te gedragen en geen acties te ondernemen die de bemiddeling bemoeilijken of belemmeren.

De advocaat-bemiddelaar is onafhankelijk en neutraal. Hij of zij behartigt de belangen van al de partijen samen, dus niet van slechts één van hen. De bemiddelaar verschaft juridische informatie aan de partijen, legt hen diverse mogelijkheden voor, begeleidt hen bij de bemiddeling en stelt het akkoord dat de partijen onderling bereiken op schrift in het zogenaamde bemiddelingsakkoord. 

De advocaat-bemiddelaar is een advocaat die hiervoor een specifieke opleiding heeft gevolgd en als bemiddelaar wordt erkend. Hij of zij is tevens gehouden om zich regelmatig bij te scholen.

De bemiddeling is vertrouwelijk. De advocaat-bemiddelaar is gebonden door een verplichting tot geheimhouding en ook de partijen zijn gehouden tot een geheimhoudingsplicht (artikel 1728 Gerechtelijk Wetboek).

Indien de bemiddeling wordt beëindigd zonder akkoord, dan kan deze beëindiging niet in het nadeel spelen van één van de partijen (artikel 1729 Gerechtelijk Wetboek).

De artikelen 1724 tot 1737 van het Gerechtelijk Wetboek die werden ingevoerd (bij wet van 21 februari 2005, B.S., 22 maart 2005) regelen de (vrijwillige en gerechtelijke) bemiddeling.

Bemiddeling is een alternatieve vorm van geschillenbeslechting waarbij de oplossing voor het conflict niet wordt opgelegd door een rechter, een arbiter of een andere derde beslisser, maar waarbij de partijen zélf met de hulp van de advocaat-bemiddelaar tot een oplossing komen voor hun geschil.

Vrijwillige bemiddeling

Partijen kunnen een beroep doen op bemiddeling los van enige procedure via de zogenaamde vrijwillige bemiddeling (artikel 1730 tot 1733 Gerechtelijk Wetboek). Zij zoeken dan samen een bemiddelaar of ze vragen een derde om een bemiddelaar aan te duiden. De partijen leggen samen met de bemiddelaar de afspraken vast in een schriftelijk bemiddelingsprotocol, ondertekend door de partijen en door de bemiddelaar.

Gerechtelijke bemiddeling

Een bemiddeling kan ook plaatsvinden in het kader van een gerechtelijke procedure. Dit is de zogenaamde gerechtelijke bemiddeling (artikelen 1734 tot 1737 Gerechtelijk Wetboek). Tijdens de gerechtelijke procedure kunnen de partijen zelf aan de rechter vragen om via bemiddeling tot een oplossing van het geschil te komen. Ook de rechter kan op eigen initiatief voorstellen om bemiddeling een kans te geven, voor zover de partijen hiermee akkoord gaan. De partijen kiezen dan samen een erkende bemiddelaar die de rechter nadien in het vonnis zal vermelden. Wanneer de partijen een akkoord bereiken, wordt dit vastgelegd in een schriftelijk bemiddelingsakkoord ondertekend door de partijen en de bemiddelaar, en in dit geval gehomologeerd door de rechter. Indien de partijen niet tot een oplossing komen, kunnen zij de gerechtelijke procedure voortzetten.

Hoe verloopt een bemiddeling?

1

Eerst roept de bemiddelaar de partijen samen. Zij mogen zich laten bijstaan door een advocaat, maar moeten persoonlijk aanwezig zijn. Een eerste bijeenkomst wordt meestal gewijd aan de bespreking van het verloop van de bemiddeling en het opstellen en de ondertekening van het bemiddelingsprotocol.

2

Tijdens de volgende sessies kunnen de partijen hun verhaal doen, hun verzuchtingen uiteenzetten en voorstellen tot oplossing uitwisselen. De sessies worden (be)geleid door de bemiddelaar, die stuurt en zorgt voor een ordelijk en gestructureerd verloop. Hij of zij tracht de knelpunten te onderkennen, en zal dan proberen om de wederzijdse aandacht van de partijen daarop te vestigen.

3

Vinden de partijen een oplossing, dan wordt die ter beëindiging van de bemiddeling in een akkoordovereenkomst gegoten.

Waar vind ik een bemiddelaar?

De Federale Bemiddelingscommissie erkent de bemiddelaars. Er zijn bemiddelaars in familiezaken, in burgerlijke en handelszaken en in sociale zaken. Voor lijsten van erkende bemiddelaars wordt verwezen naar de federale bemiddelingscommissie.

Hoeveel kost een bemiddelaar?

In het bemiddelingsprotocol of de afsprakennota bepalen de partijen en de bemiddelaar het ereloon van deze laatste en de onkosten die hij of zij in rekening mag brengen, alsook de wijze waarop dit ereloon en de kosten worden aangerekend en betaald.

Volgens de wet betalen de partijen elk de helft van het ereloon en de onkosten, tenzij in het bemiddelingsprotocol een andere verdeling is overeengekomen.