Deze website is eigendom van de Orde van advocaten bij de rechtbank Antwerpen, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Bolivarplaats 20 bus 15 en met ondernemingsnummer 0700.380283 (hierna Balie Provincie Antwerpen).

Contactgegevens : 

Bolivarplaats 20/15, 2000 Antwerpen
T. 03 260 72 50
F. 03 260 72 71  

Keizerstraat 20, 2800 Mechelen
T. 015 20 90 63
F. 015 21 21 35

Kasteelplein 1, 2300 Turnhout
T. 014 42 22 77
F. 014 42 07 89


info@balieprovincieantwerpen.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Deze laatste kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn die welke gelden op het ogenblik van de verbinding.

1. Intellectuele eigendomsrechten

Het gebruik van de Website verleent de gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Balie Provincie Antwerpen of rechthoudende derden. Zij mogen niet gereproduceerd worden in welke vorm en met welk middel dan ook. Elke inbreuk zal aanleiding geven tot rechtsvervolging.

2. Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 

Balie Provincie Antwerpen streeft ernaar dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Er kunnen zich evenwel onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Balie Provincie Antwerpen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. Balie Provincie Antwerpen zal dergelijke meldingen onverwijld behandelen en streeft ernaar zo spoedig mogelijk de eventueel vereiste aanpassingen door te voeren.

Contactgegevens beheerder van de site: tom.smet@balieprovincieantwerpen.be.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Balie Provincie Antwerpen geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit (problemen bij) de toegang tot of het gebruik van de website. 

Balie Provincie Antwerpen kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Balie Antwerpen verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.