Stage bij de Balie Antwerpen

De stagecommissie ontwikkelde een startersgids om laatstejaarsstudenten rechten op weg te helpen in hun zoektocht naar een job en enkele weetjes en aandachtspunten op te lijsten m.b.t. de advocatuur. U vindt de startersgids hier.

De stage is een door de wetgever opgelegde wijze van opleiding van de advocaat, die de opname op het Tableau van de advocaten voorafgaat.

Ieder beginnend advocaat moet drie jaar stage lopen. De stage wordt vervuld bij en onder toezicht van een advocaat met minstens 10 jaar beroepservaring, de zogenaamde stagemeester of patroon. Deze stagemeester is door de Orde erkend. Hier vindt u een nota die de raad in de vergadering van 26 oktober 2021 hierover aannam.

De lijst van door de Orde erkende stagemeesters vindt u hier terug (versie 27 juni 2023).

De stage is een wederzijdse overeenkomst  tussen stagiair en patroon, waarbij de stagiair de door de patroon opgelegde juridische taken vervult, en de patroon de stagiair met raad en daad bijstaat, adviseert en hem of haar een opleiding geeft waardoor hij of zij de nodige ervaring kan opdoen om als volwaardig advocaat het beroep te kunnen uitoefenen.

Elke advocaat-stagiair oefent het beroep zelfstandig uit en kan alle zaken behandelen.

Eedaflegging

Ieder aanstaand advocaat dient eerst de eed van advocaat af te leggen voor het Hof van Beroep.

De eedaflegging van de stagiairs vindt plaats op de eerste werkdag van september, en verder ook op de eerste maandag van elke maand. Hierbij wordt de stagiair - in toga - vergezeld van zijn of haar aanstaande patroon.

Vooraf dient het originele diploma en een bewijs van nationaliteit te worden neergelegd op het secretariaat bij de afdeling waar kantoor zal gehouden worden (Antwerpen, Mechelen of Turnhout).

Art. 429 Ger.W. :

De eedaflegging heeft plaats in openbare zitting van het hof van beroep op voordracht van een advocaat die sedert tenminste 10 jaar is ingeschreven op het Tableau  van een balie van het rechtsgebied in tegenwoordigheid van de stafhouder ...

"Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk, dat ik niet zal afwijken van de eerbied aan het gerecht en de openbare overheid verschuldigd, en geen zaak zal aanraden of verdedigen die ik naar eer en geweten niet geloof rechtvaardig te zijn."

“ art 434 Ger.W. : Om op Tableau  van de Orde te worden ingeschreven moeten drie jaar stage worden verricht….”

Stagereglement

De rechten en plichten van de advocaat-stagiair en van de patroon werden samen met de modaliteiten van de stage vastgelegd in het Vlaamse Stagereglement dat u hier vindt.

De stagiair en de stagemeester leggen aan het einde van de stage een omstandig eindverslag neer op het secretariaat.

Eindverslag stagiair

Eindverslag stagemeester

De stagiair zal aan het eind van de stage ook een verzoek tot opname op het tableau moeten richten .

Stageovereenkomst

Stagiair en patroon dienen een schriftelijke stageovereenkomst af te sluiten.

Deze moet voor de aanvang van de stage worden ingeleverd bij het secretariaat van de Orde en moet worden goedgekeurd door de raad van de Orde, na advies van de Stagecommissie.

In uitvoering van het stagereglement treft u hier een het modelcontract aan.

Stagecommissie en beroepsopleiding

De Stagecommissie controleert de stage.

De Stagecommissie maakt ook een doorlopend geactualiseerde lijst op van de advocaten die erkend zijn om als patroon een stagiair op te leiden. De Stagecommissie wordt voorgezeten door een lid van de raad van de Orde en is verder samengesteld uit de voorzitter van het Bureau voor Juridische Bijstand en drie stagiairs die worden aangeduid via een rechtstreekse verkiezing door stagiairs. De op deze manier samengestelde Stagecommissie vergadert o.a. telkens voorafgaand aan de zitting van de raad van de Orde teneinde deze raad advies te verlenen over diverse aangelegenheden die betrekking hebben op de organisatie van de stage en inzake alle geschillen in verband met de stage.

Het reglement tot wijziging van Hoofdstuk II.2 'De beroepsopleiding' van de Codex Deontologie voor Advocaten werd op 22 april 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het trad in werking 3 maanden na publicatie.

Het  reglement op de Beroepsopleiding in werking waardoor de opleiding voor alle Vlaamse stagiairs eenvormig georganiseerd wordt door de Orde van Vlaamse Balies. De beroepsopleiding wordt georganiseerd door de OVB. De OVB-stageschool werd ingericht, waarna verschillende lokale verantwoordelijken zetelen.

De nieuwe beroepsopleiding is meer praktijkgericht. Lessen worden gegeven via werkcolleges in kleine groepen. De stagiairs leren de theorie via lessen on demand.

Nuttige documenten voor de stagiair

Veelgestelde vragen over Stagiair